General Announcement: การปรับเปลี่ยน Format ของบทความกำหนดการส่งบทความและคำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ Thaijo

สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย(สวกกท). รายชื่อวารสารทั้งหมด

กำหนดการรับวารสาร

วารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ: ACI ปี 2555ปี 2556ปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560ปี .1080.2030.030.0300.0710.0360.000 แนวโน้ม

วารสารสำนักการกีฬาฉบับล่าสุด

Core Health & Fitness (Thailand)ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายแบรน์ดังระดับโลก************************** Copyright © 2020.

คลิกเพื่อดูทั้งหมด 598 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1 วารสารกลุ่มที่ 2

  • 1.บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2-3 ท่าน แบบ double-
  • 2.สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ในวารสาร เป็นบทความวิชาการ (Review article) บทความวิจัย หรือนิพนธ์ต้น
  • 4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของ
  • ชาติ และระดับนานาชาติ
  • เทคโนโลยีการกีฬาสาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัดิ สำนักการกีฬา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างสำนักการกีฬา ทำเนียบรักษาการผู้อำนวยการสำนักการกีฬา

รับรองช่วงปี พ.ศ. ชื่อวารสารชื่อเรื่องเทียบเคียงISSNหัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อยผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์ 209 ชื่อเรื่อง

คำแนะนำการใช้งาน สำหรับเจ้าหน้าที่ https://sports-adidas.com

ไปยังเว็บไซต์เดิม เกี่ยวกับสำนักการกีฬา

วารสารกีฬา

วารสารออก 2 ฉบับต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม ฉบับแรกของปี เปิดรับตั้งแต่ 16 กันยายน ถึง 31 มีนาคม ฉบับที่ 2 ของปี เปิดรับตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 15 กันยายน สำหรับผู้ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา อ่านวารสารทั้งหมด ได้ที่